1
การตั้งค่า Roaming ของ Feature phone (โทรศัพท์แบบปุ่มกด) ทำอย่างไร

ลูกค้าที่ใช้งานแต่ละรุ่นจะมีการตั้งค่าไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นดังนี้
         1. ไปที่เมนู (menu)
         2. กดเลือก การตั้งค่า (setting)
         3. เลือกการตั้งค่าเครือข่าย (network setting)
         4. กดเลือก โหมดเครือข่าย (network mode) เลือก WCDMA/GSM หรือ อัตโนมัติ (auto)
         5. กดกลับ (Back) ไปที่หน้า ตั้งค่าเครือข่าย (network setting)
         6. กดเลือกเมนู โหมดค้นหา (Search mode)
             6.1 ถ้าต้องการกำหนดให้ใช้เฉพาะเครือข่าย AWN 2100 เท่านั้น
                   เลือก กำหนดเอง (Manual) เลือก 52003 3G หรือ  AIS 3G หรือ AIS 2100 3G หรือ TH 03 หรือ 520-3 (โทรศัพท์จะจับสัญญาณ AWN ตลอดเวลา)
              6.2 ถ้าต้องการแบบอัตโนมัติ สลับเครือข่ายระหว่าง TOTmobile กับ AWN 2100 ได้ เลือก อัตโนมัติ (auto)
         7. เครื่องรุ่นที่มีเมนู เครือข่ายที่เลือก (Preferred network) ให้กดเลือก  TOTmobile เป็นตัวเลือกที่ 1
             (ตรวจเจอสัญญาณ TOTmobile ให้จับสัญญาณ TOTmobile ก่อน)
         8. ทำการปิด-เปิดเครื่อง

2
ถ้าลูกค้า Feature Phone ต้องการใช้งาน ดาต้าโรมิ่งต้องทำอย่างไร

กด*106# เลือก 3 เปิดทั้งหมด หรือ กด *106*3# กดโทรออกแล้วรอผลทาง SMS 

3
ถ้าลูกค้า Feature Phone ต้องการปิด ดาต้าโรมมิ่งต้องทำอย่างไร

กด *106# เลือก 1 ปิด โรมมิ่ง หรือ *106*1# รอรับ SMS แล้วทำการปิด-เปิดเครื่อง

4
การตั้งค่า Roaming ของ Window phone ทำอย่างไร

1. ไปที่เมนู (menu)
2. กดเลือก การตั้งค่า (setting)
3. เลือกเครือข่ายโทรศัพท์ (mobile network) หรือ โทรศัพท์+SIM (Mobile+SIM) หรือ เซลลูลาร์ (Cellular)
4. เลือกการโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming options) เลือกปิด หรือเปิดดาต้าโรมมิ่งตามความต้องการ
5. เลือกความเร็วสูงสุด (highest connection speed) เลือก 3G
6. เลือกเครือข่าย (Network selection) เลือกแบบอัตโนมัติ
7. ทำการปิด-เปิดเครื่อง

5
การตั้งค่าเครือข่าย Roaming AIS 3G สำหรับเครื่อง Android Version ที่ต่ำกว่า 3.2 ไม่ได้


บางครั้งเครื่องโทรศัพท์อาจจะจำเครือข่ายเก่า AIS 2G (GSM/900 MHz) ทำให้ไม่ไปที่เครือข่าย AIS 3G (2100 MHz)  วิธีแก้ ดังนี้

-  เลือก การตั้งค่าเครือข่าย --> โหมดค้นหา --> กำหนดเอง
-  ให้เลือกเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ TOTmobile และ AIS (ซึ่งจะไม่สามารถลงทะเบียนเครือข่ายได้)
-  ทำประมาณ 4 ครั้ง เพื่อให้เครื่องโทรศัพท์ลืมเครือข่าย AIS 2G
-  ให้เลือกเครือข่าย AIS 3G ใหม่อีกครั้ง

หน้า12345678