25 พ.ค. 2560       

ทีโอที แจ้งผลคัดเลือกกลุ่มบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต เป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) แจ้งวัฒนะ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และประธานกรรมการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าตามแผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้กลุ่มบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz โดยกลุ่มบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีสถานีฐานจำนวนประมาณ 20,000 กว่าแห่งให้ ทีโอที เช่าใช้งาน โดย บมจ. ทีโอที เป็นผู้บริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารไร้สายนี้ด้วยตนเองและ ทีโอที จะให้บริษัทในกลุ่มฯใช้บริการโดยจ่ายค่าตอบแทนสุทธิให้ ทีโอที ปีละ 4,510 ล้านบาท สำหรับการใช้งานโครงข่ายร้อยละ 60
 
          สำหรับแผนธุรกิจบริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz มีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจโดยการพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ 4G สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแผนพลิกฟื้นองค์กรโดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ ซึ่งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกและเจรจาคู่ค้าตามแผนธุรกิจฯ มาตั้งแต่ 27 มีนาคม 2560 โดย มีผู้สนใจส่งข้อเสนอในการเป็นคู่ค้าในการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่ 2300 MHz จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท ไฮมีเดีย เทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 3. บริษัท โมบาย แอลทีอี จำกัด 4.กลุ่มบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 5.บริษัท ทานตะวัน เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด และ 6.TUC RMV for 2300 MHz Consortium โดยบริษัท ที่ปรึกษา บริษัท เดเทคอน เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด และบริษัท ไพร์มสตรีทแอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้พิจารณาข้อเสนอทั้ง 6 ราย จากคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค อาทิ พื้นที่ครอบคลุม จำนวนสถานีฐาน การรองรับการให้บริการ (Coverage และCapacity) และด้านการเงิน และผลตอบแทน โดยกลุ่มบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ส่งข้อเสนอที่ดีที่สุดทั้งด้านเทคนิค และการเงิน
 
          สำหรับขั้นตอนจากนี้ ทีโอที จะร่วมกับกลุ่มบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ในการจัดทำร่างสัญญาทำธุรกิจร่วมกัน โดยสัญญาจะเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และหรือประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องและจะนำเสนอคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงานอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพี่อให้ความเห็นในด้านกฏหมาย ซึ่ง ทีโอที คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นไตรมาสที่ 4
 

เงื่อนไข